// knjigovodstvo

Najrasprostranjeniji poslovno knjigovodstveni softverski paket u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Licenca Blue Soft

Osnovni podaci

Deo za definisanje pojmova koji čine okruženje poslovanja, koji su relativno sporo promenljivi: organizaciona struktura, komitenti, artikli, jedinice mera, usluge, grupisanje artikala, artikli u magacinu, eksterni šifarnici artikala, područja, valute, sredstva plaćanja, razne analitike, kursna lista, tipovi magacina, tipovi cenovnika i cenovnici, radna mesta, radnici, kvalifikacije, svrhe transakcija, porezi, vrste zavisnih troškova, carinske tarife, kamatne stope, procenti za maržu, cash flow, vrste i tipovi dokumenata, načini vođenja magacinskih kartica i kontni plan.

Trgovina

Obuhvata nabavku i prodaju robe i materijala, kartice, lager liste, cenovnike i veliki broj tipova dokumenata, kao što su: nalozi početnog stanja, nalozi popisa, nivelacije, rezervacije, nalozi otpisa itd, zatim magacinski dokumenti kao što su: prijemnica, otpremnica, interne prijemnice i otpremnice i odgovarajući dokumenti povrata, kao i trgovinski dokumenti - ulazna kalulacija, prenosna dostavnica, ponuda, faktura, profaktura itd. Paket omogućava da korisnik samostalno definiše neograničen broj vrsta dokumenata po svakom tipu, na osnovu svojih potreba. Na osnovu podataka unetih kroz navedena dokumenta omogućen je veliki broj izveštaja i uvida u stanje, kao što su: kartice, lager liste, rezervacije, stanje zaliha po strukturi, pregledi za nabavku na osnovu minimalnih i maksimalnih količina, pregled očekivanih količina, promet artikala i usluga, promet po komitentima, pregled dokumenata, pregled poreza itd. kao i poslovne knjige koje propisuje zakonodavac.

Proizvodnja

Omogućava definisanje normativa (receptura, konfiguracija) na osnovu kojih se kroz dokumente proizvodnje kao što su radni nalozi, predatnice gotovih proizvoda, izdatnice materijala i kalkulacije cena gotovih proizvoda automatski vodi evidencija o stanju zaliha materijala i proizvoda na lageru.

Finansijska operativa

Obuhvata knjige ulaznih i izlaznih profaktura i faktura, dokumente blagajne, obračun kamata, izvode žiro računa kao i izveštaje: dospeće faktura, prihodi i rashodi, pregled prometa, zbirni pregled po analitikama, stanje komitenata sa karticama, sporna potraživanja, stanje i dnevnik blagajne, kursne razlike, cash flow, kao i pregled PDV-a sa propisanim izveštajima od strane zakonodavca

Kasa

Operativni deo programa koji služi za unos podataka na samom mestu prodaje. Omogućeno je direktno povezivanje sa raznim fiskalnim uređajima.

Plate

Omogućava jednostavan i brz obračun uz mogućnost definisanja različitih vrsta rada i formula za njihov obračun, kao i obračun poreza i doprinosa sa štampom virmana i svih propisanih obrazaca od strane zakonodavca.

Osnovna sredstva

Aplikacija za evidenciju i praćenje osnovnih sredstava sa obračunima amortizacije.

Glavna knjiga

Aplikacija u koju se slivaju obrađeni podaci uneti kroz operativna dokumenta iz drugih aplikacija. Izveštaji su: pregled naloga, pregled po stavkama, kartice, višestruka analitika, pregled po organizacionim jedinicama, zbirni pregled po analitici, analitike po kontima, bruto bilans, bilans uspeha.

Restoran
  1. Aplikacija za operativni rad konobara i analitičko praćenje dnevnog poslovanja. Omogućena je dvostruka kontrola poručivanja kao i automatska signalizacija porudžbina u šanku i kuhinji. Sistem je povezan i sa džepnim računarima (Pocket PC) pomoću kojih se brzo i efikasno unose porudžbine. Dnevno se podaci zbirno prenose u ostale aplikacije gde se dobija uvid u stanje zaliha, na osnovu normativa za jela i pića, kao i o stanju finansijskih kartica gostiju. Omogućeno je direktno povezivanje sa više vrsta fiskalnih uređaja.